Livsberättelser

Många barn som fått en ny familj, oavsett om det är genom familjehemsplacering eller adoption, har ett tungt bagage med sig. Det tar sig ofta uttryck i beteendestörningar, känslomässiga problem och svårigheter med koncentration och inlärning. Sociala relationer, med såväl kamrater som vuxna, vållar också problem. Dessa barn upplevs av omgivningen som störande, avvikande och besvärliga i största allmänhet och det läggs mycket energi på att komma till rätta med detta.

Oftast utgår man ifrån att problemen i första hand är orsakade av brister i miljön och/eller i relationen till den ursprungliga alternativt nya familjen. I många fall är det inte så. För ett allt för stort antal barn och ungdomar är problemen i grunden vare sig sociala eller psykologiska, utan orsakade av påvisbara organiska skador på hjärnan. Skador till följd av att de utsatts för alkohol under fostertiden.

Vi har samlat en rad olika berättelser om de som är drabbade av FASD och deras familjer.